ZETKA Strážník a.s.

Aktuality

 

<

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013129

„Energetické úspory v lomu Studenec“

Cílem tohoto projektu financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE je dosažení energetických úspor v povrchovém lomu v lokalitě Studenec, kde probíhá těžba melafýru. Místem realizace projektu je areál lomu na pozemcích p.č. 1522/12, 1522/11, 1547/2, 1520, 1521, 1522/9, 1547/5, 1547/4, 1522/10, 1522/3, 1523/1, 1613/1 a 1616 v k.ú. Studenec u Horek.

Projekt byl realizován v roce 2019 výměnou starého kolového nakladače OK&L 30 za energeticky úspornější variantu, nakladač HITACHI ZW 220. Produkce v lomu je poměrně vyvážená, ale slabým místem procesu byla manipulace s materiálem, kde docházelo k vysoké spotřebě energie ve formě motorové nafty. Dříve používaná technologie byla neefektivní, neboť spotřeba primárního paliva, stejně jako nároky na údržbu, byly při srovnání s moderními technologiemi nevýhodné. Díky realizaci projektu došlo ke snížení spotřeby energie a tím i provozních nákladů na jednotku zpracované suroviny, tj. tunu, případně m3 vyrobené štěrkové frakce. Realizací projektu byly naplněny cíle projektu:

- zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

- snížení spotřeby energií

- snížení emisí CO2

- snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

- zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu

©ZETKA Strážník a.s.