ZETKA Strážník a.s.

Aktuality

 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013129: 

„Energetické úspory v lomu Studenec“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v povrchovém lomu v lokalitě Studenec, kde probíhá těžba melafýru. Energetické úspory bude dosaženo výměnou starého kolového nakladače za energeticky úspornější variantu. Místem realizace projektu je areál lomu na pozemcích p.č. 1522/12, 1522/11, 1547/2, 1520, 1521, 1522/9, 1547/5, 1547/4, 1522/10, 1522/3, 1523/1,  1613/1 a 1616 v k.ú. Studenec u Horek.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti celého zpracovatelského procesu. Produkce v lomu je poměrně vyvážená, ale slabým místem procesu je manipulace s materiálem, kde dochází k výrazně vysoké spotřebě energie. Používaná technologie je neefektivní, neboť jeho spotřeba primárního paliva, stejně jako nároky na údržbu, jsou při srovnání s moderními technologiemi naprosto nevýhodné.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeba energie a tím i provozních nákladů na jednotku zpracované suroviny, tj. tunu, případně m3 vyrobené štěrkové frakce.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.