ZETKA Strážník a.s.

Lom

 

Významným doplňkem zemědělské činnosti je provoz lomu. Lom s průmyslovým způsobem těžby je v lokalitě Studenec v provozu od roku 1976. Těží se stavební kámen nižší kvality – melafýr. Používá se hlavně jako záhozový kámen na stavbách, dále na méně únosné komunikace, odstavné plochy a polní cesty. Lom je také významnou lokalitou s nálezy polodrahokamů – achátů a různých forem křemenů, dále je možné nalézt různé sloučeniny mědi a vzácně dokonce krystalickou měď. Předpokládaná doba provozu lomu je do vytěžení zásob, zhruba do roku 2040. Poté by na lokalitě mělo být dle plánu rekultivace přírodní jezero lemované pásem smíšeného lesa. V severní části lomu, kde se už nepočítá s žádným postupem už byly rekultivační práce zahájeny.

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013129: 

„Energetické úspory v lomu Studenec“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v povrchovém lomu v lokalitě Studenec, kde probíhá těžba melafýru. Energetické úspory bude dosaženo výměnou starého kolového nakladače za energeticky úspornější variantu. Místem realizace projektu je areál lomu na pozemcích p.č. 1522/12, 1522/11, 1547/2, 1520, 1521, 1522/9, 1547/5, 1547/4, 1522/10, 1522/3, 1523/1,  1613/1 a 1616 v k.ú. Studenec u Horek.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti celého zpracovatelského procesu. Produkce v lomu je poměrně vyvážená, ale slabým místem procesu je manipulace s materiálem, kde dochází k výrazně vysoké spotřebě energie. Používaná technologie je neefektivní, neboť jeho spotřeba primárního paliva, stejně jako nároky na údržbu, jsou při srovnání s moderními technologiemi naprosto nevýhodné.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeba energie a tím i provozních nákladů na jednotku zpracované suroviny, tj. tunu, případně m3 vyrobené štěrkové frakce.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.