ZETKA Strážník a.s.

Rostlinná výroba a mechanizace

 

Nejdůležitějším úkolem rostlinné výroby je výroba krmení pro skot. Stěžejním krmivem je travní senáž a kukuřičná siláž. Seno se vyrábí pouze okrajově a slouží především jako zdroj vlákniny. Na orné půdě se pěstují obiloviny na výrobu krmných směsí pro dobytek, část obilí je určena k prodeji. Pěstuje se pšenice, ječmen, triticale, sladovnický ječmen a řepka. Jsme hlavním dodavatelem sladovnického ječmene pro pivovar Nová Paka, ostatní tržní rostlinná produkce je prodávána převážně prostřednictvím obchodníků. Firma má vlastní výrobnu krmných směsí.
Středisko rostlinné výroby také organizuje a řídí nasazování pracovních linek v polních pracích a spadá pod něj dispečink dopravy.

Kancelář agronoma se nachází v domku váhy ve Středisku Studenec. V této kanceláři zároveň sídlí pracovník evidence pozemků a je zde zajišťován dispečink příležitostné dopravy pro cizí a drobný prodej obilí.